ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงแบบออนไลน์ ประจำปี 2564

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันลอยกระทงแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง ในรูปแบบวิถีใหม่ พบกับกิจกรรม – ร่วมสืบสานประเพณีเรียนรู้ความเป็นมาของวันลอยกระทง – ลอยกระทงออนไลน์ พร้อมทั้งกิจกรรมสุดพิเศษ – ส่งภาพสวมชุดไทยพร้อมถือกระทงเข้าร่วมประกวด ลุ้นรับรางวัลมากมาย ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ย. 2564 ผ่านช่องทางร่วมกิจกรรม คลิก >> https://forms.gle/mmMfXuC1qxzdMppu8

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งโดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเข้ามาดำเนินงาน จัดกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประสานงานกับองค์การนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่จะร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี การศึกษา 2564 และรวมกันวางแผนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นและแผนการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรนักศึกษารุ่นปัจจุบันและรุ่นเก่าที่จะหมดวาระการทำงาน ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ได้แก่ นายพีระพงษ์ โสภณพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ นายฐิติพันธ์ บัวใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายบุริศร์ รำกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ นางสาวอรอุมา ศรีอุดม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเปิดการประชุมและให้นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานทางวิชาการในภาคการศึกษาใหม่ หลังจากนั้นดำเนินการประชุมแนวทางการดำเนินการด้านหลักสูตร การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และมอบนโยบายการดำเนินงานภายในคณะ โดย ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายสุระศักดิ์ ศรีปาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร โดยมีหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากรในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคาร 14/1  

สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

“สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) สาขาวิชาเทคนิคศึกษา ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา โดยมี ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานร่วมกับ ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอ.สุระศักดิ์ ศรีปาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์หลักสูตร คือ รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ และ อ.ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและครอบคลุมในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบัณฑิตให้พร้อมด้วยองค์ความรู้ สมรรถนะ และคุณธรรมที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงพื้นที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงพื้นที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ เติมสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ชนิดา ป้อมเสน อ.พนัสชัย ศรีบำรุง อ.ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิต อ.สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ และอ.ธารทิพย์ แก้วเจริญ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 2 แห่ง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 2 แห่ง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ เติมสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ อ.ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิต และอ.อิศกฤตา โลหพรหม ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมทั้งแนะนำแนวโน้มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา และกำหนดการรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมแข่งขันทางวิชาการในโครงการ Teaching Academy 2020

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการใน Teaching Academy Award 2020 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่ 1) การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม 2) การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ 3) การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาทั่วไป 4) การแข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเบื้องต้น 5) การแข่งขันคลิปวีดีโอเพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม 6) การแข่งขันประเภทสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Hackathon และ 7) การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาครูช่างต่างสถาบัน

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษาในงาน UTK Open House 2020

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านราชมงคลกรุงเทพฯ UTK Open House 2020 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป รับรู้ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ข้อมูลการเรียนในสาขา และแนวโน้มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมทดลองขับรถไฟฟ้า FOMM One ฟรี ซึ่งกิจกรรมในครั้งมีผู้มีให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการ “16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู” เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม “16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู” ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คณาจารย์ ครูอาวุโสและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” การแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “น้ำบ่อน้อย” จากนั้นเป็นการรับฟังธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รักษาการอธิการบดี เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า FOMM One รุ่นทดสอบผลิต

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาการอธิการบดี เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า FOMM One รุ่นทดสอบผลิต ระหว่าง บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด โดยนายธนานันต์ กาญจนคูหา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด ตัวแทนมอบรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ต่อไป

1 2 3 4