คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมแข่งขันทางวิชาการในโครงการ Teaching Academy 2020

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการใน Teaching Academy Award 2020 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่ 1) การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม 2) การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ 3) การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาทั่วไป 4) การแข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเบื้องต้น 5) การแข่งขันคลิปวีดีโอเพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม 6) การแข่งขันประเภทสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Hackathon และ 7) การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาครูช่างต่างสถาบัน