หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

Bachelor of Science in Technical Education (Industrial Engineering)
B.S. Tech.Ed. (Industrial Engineering)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ครู/อาจารย์ในสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน

  • วิทยากร/ผู้ฝึกอบรมในสถานประกิบการ

  • ผู้บริหาร/หัวหน้างานด้านอุตสาหกรรม

  • ผู้บริหาร/หัวหน้างานศูนย์ฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม

  • ผู้บริหารโครงการด้านอุตสาหกรรม

  • ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง

  • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจำนวนที่เรียนตลอดหลักสูตร 164 หน่วยกิต ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวิชามนุษยศาตร์

3 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชามนุษยศาตร์

3 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

6 หน่วยกิต

5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

6 หน่วยกิต

6. กลุ่มวิชาเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

128 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

46 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน

25 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์

9 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

12 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาเอก

82 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเอก (พื้นฐานวิชา)

11 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก (วิชาชีพบังคับ)

59 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก

6 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก

6 หน่วยกิต

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต