ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดภาพสวมชุดไทยถือกระทง ในโครงการลอยกระทง ประจำปี 2564

ประกาศผลการประกวดภาพสวมชุดไทยถือกระทง ในโครงการลอยกระทง ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า บุคลากรทั่วไป รางวัลที่ 1 : นางสาวธารทิพย์ แก้วเจริญ สาขาวิชาเทคนิคศึกษา รางวัลที่ 2 : นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รางวัลที่ 3 : นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี สาขาวิชาเทคนิคศึกษา รางวัลชมเชย : นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน เจ้าหน้าที่ประจำ ประเภท นักศึกษา รางวัลที่ 1 : นายณัฐนันท์ อยู่เอี่ยม สาขาวิชาเครื่องกล รางวัลที่ 2 : นางสาวใบเตย แก้วเกษ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รางวัลที่ 3 : นายปกรณ์ ดินาภัย สาขาวิชาเครื่องกล รางวัลชมเชย […]

คณะฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงแบบออนไลน์ ประจำปี 2564

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันลอยกระทงแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง ในรูปแบบวิถีใหม่ พบกับกิจกรรม – ร่วมสืบสานประเพณีเรียนรู้ความเป็นมาของวันลอยกระทง – ลอยกระทงออนไลน์ พร้อมทั้งกิจกรรมสุดพิเศษ – ส่งภาพสวมชุดไทยพร้อมถือกระทงเข้าร่วมประกวด ลุ้นรับรางวัลมากมาย ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ย. 2564 ผ่านช่องทางร่วมกิจกรรม คลิก >> https://forms.gle/mmMfXuC1qxzdMppu8

ประชาสัมพันธ์กำหนดการคืนเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564 และรายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินค่าเทอมได้

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้วางกำหนดการคืนเงินค่าเทอมตามมาตรการของรัฐโดยจะโอนเงินผ่าน promptpay ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทางกองคลังได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินค่าเทอมได้เนื่องจากนักศึกษาไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน และบัญชีปิด ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ดำเนินการติดต่อธนาคารของตนเอง เพื่อทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน และตรวจสอบบัญชีที่ปิด ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพื่อทาง มหาวิทยาลัยจะได้ทำการโอนเงินต่อไป รายชื่อ >> https://fin.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/รายชื่อขอเงินเยียวยาฯ-reject4.pdf

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชา

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 369/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชา คือ นายมารุต เขียวแก่ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย และบริการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 และบริการต่างๆ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต และเขียนคำอวยพรเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2564

ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ประจำคณะทุกท่าน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2564 โดยทุกท่านสามารถเขียนแสดงคำอวยพรได้ที่ช่องแสดงความเห็นของเฟซบุ๊กเพจ ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ https://www.facebook.com/teched.rmutk หรือคลิกที่ภาพผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเข้าไปยังหน้าแสดงคำอวยพรของแต่ละท่าน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ สุรกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ คณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะผ่านระบบออนไลน์ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ช่วยมาเป็น “กระจกสะท้อนการทำงาน” ของคณะฯ ในปีนี้

สวท. พัฒนาระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS) สำหรับยื่นคำร้องและขอเอกสารออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้พัฒนาระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS) ในการยื่นคำร้องและขอเอกสารทางการศึกษาทางออนไลน์ ด้วยเป้าหมายที่จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดการสัมผัสกระดาษ และลดระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ โดยสามารถใช้งานง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สามารถเข้าใช้ระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS)ได้ที่ http://www.ascar.rmutk.ac.th/eSSS/

1 2 3