ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.กรุงเทพ คว้า 7 รางวัล การแข่งขัน THE 10th TEACHING ACADEMY AWARD 2023

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำทีมโดย นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันวิชาการกับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 (The 10th Teaching Academy Award 2023) ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งโครงการแข่งขันครั้งนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 10 สถาบัน ซึ่งนอกจากทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะร่วมจัดโครงการครั้งนี้กับอีกสองสถาบัน ยังส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการทั้งสิ้น 8 ประเภทการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ระดับเหรียญเงิน 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/เมคคาทรอนิกส์/ยานยนต์สมัยใหม่ นายปกรณ์ ยาป่าคาย […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิชิตชัย บุตรน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและเป็นผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น เป็นทุนที่เกิดจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้น ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์ โดยผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 142 ท่าน จากอาจารย์และนักวิจัยทั่วประเทศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีเจตนารมณ์ร่วมกันว่า บุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกำนัล เพื่อมุ่งหวังการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ หากมีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น จนถึง อธิการบดี ทุกครั้งที่มีการรับของขวัญและของกำนัล การชี้แจงนโยบายดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัล KM awards 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัลประกาศนียบัตร KM awards 2021 จาก 2 ผลงานการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้โปรแกรม/รูปแบบสำหรับการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Good practice การจัดการความรู้ กระบวนการเดินการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Challenge

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และอาจารย์อัญชลี อินคำปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

ตามที่คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ได้เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครผู้สมครดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ดังรายชื่อต่อไปนี้ หมายเลข ๑ นางสาวหทัยชนก โทสินธิติ ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวนำเสนอวิสัยทัศน์ตามลำดับหมายเลข ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะฯ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๒ โดยใช้เวลานำเสนอวิสัยทัศน์ท่านละไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการไม่เกิน ๑๕ นาที โดยผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต้องลงทะเบียนในวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา แทน นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรให้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๑ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว   รายละเอียดเพิ่มเติ่ม   ใบสมัครงาน

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร   ประเภทการประกวด การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง “สังคมไทยในมือแม่” การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “หัวใจหนึ่งดวงในห้วงกาลเวลา” การประกวดเรื่องสั้น ประเภทนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (กำหนดให้ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม)   ระยะเวลา ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองระบุประเภทของผลงานที่ส่งประกวด) หรือทาง E-mail ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 E-mail : infogit@ncswt.or.th (ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อให้ชัดเจน) […]

การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15: “เกษตรยุคใหม่ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” The 15th National Plant Protection Conference: “Modern farming, Modern life and Environmental care”   ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์, กรุงเทพมหานคร   รายละเอียดเพิ่มเติ่ม   การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

1 2 3 7