ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์) รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดี ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน Young coconut peeling and drilling machine” โดย อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ และ อาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช อาจารย์ประจำสาขา กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี นางสาวกันยากร กรัตกลาง นางสาวภัทรวดี วงศ์ษา นางสาววิมลทยา พลูหลำ และ นางสาวศุภธิดา ขาวสุข นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดี และนางสุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้แทน 1 ใน 4 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินการในการผลิตครูอาชีวศึกษา และ ร่วมหารือสภาพปัญหาและแนวโน้มทิศทางในอนาคตเพื่อร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตครูอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพผ่านช่องทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings