ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิชิตชัย บุตรน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและเป็นผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น เป็นทุนที่เกิดจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้น ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์ โดยผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 142 ท่าน จากอาจารย์และนักวิจัยทั่วประเทศ

คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์) รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดี ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน Young coconut peeling and drilling machine” โดย อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ และ อาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช อาจารย์ประจำสาขา กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี นางสาวกันยากร กรัตกลาง นางสาวภัทรวดี วงศ์ษา นางสาววิมลทยา พลูหลำ และ นางสาวศุภธิดา ขาวสุข นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดี และนางสุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้แทน 1 ใน 4 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินการในการผลิตครูอาชีวศึกษา และ ร่วมหารือสภาพปัญหาและแนวโน้มทิศทางในอนาคตเพื่อร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตครูอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพผ่านช่องทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings