ข่าวกิจกรรมคณะ

ประกาศผลการประกวดภาพสวมชุดไทยถือกระทง ในโครงการลอยกระทง ประจำปี 2564

ประกาศผลการประกวดภาพสวมชุดไทยถือกระทง ในโครงการลอยกระทง ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า บุคลากรทั่วไป รางวัลที่ 1 : นางสาวธารทิพย์ แก้วเจริญ สาขาวิชาเทคนิคศึกษา รางวัลที่ 2 : นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รางวัลที่ 3 : นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี สาขาวิชาเทคนิคศึกษา รางวัลชมเชย : นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน เจ้าหน้าที่ประจำ ประเภท นักศึกษา รางวัลที่ 1 : นายณัฐนันท์ อยู่เอี่ยม สาขาวิชาเครื่องกล รางวัลที่ 2 : นางสาวใบเตย แก้วเกษ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รางวัลที่ 3 : นายปกรณ์ ดินาภัย สาขาวิชาเครื่องกล รางวัลชมเชย […]

คณะฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงแบบออนไลน์ ประจำปี 2564

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันลอยกระทงแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง ในรูปแบบวิถีใหม่ พบกับกิจกรรม – ร่วมสืบสานประเพณีเรียนรู้ความเป็นมาของวันลอยกระทง – ลอยกระทงออนไลน์ พร้อมทั้งกิจกรรมสุดพิเศษ – ส่งภาพสวมชุดไทยพร้อมถือกระทงเข้าร่วมประกวด ลุ้นรับรางวัลมากมาย ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ย. 2564 ผ่านช่องทางร่วมกิจกรรม คลิก >> https://forms.gle/mmMfXuC1qxzdMppu8

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งโดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเข้ามาดำเนินงาน จัดกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประสานงานกับองค์การนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่จะร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี การศึกษา 2564 และรวมกันวางแผนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นและแผนการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรนักศึกษารุ่นปัจจุบันและรุ่นเก่าที่จะหมดวาระการทำงาน ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ได้แก่ นายพีระพงษ์ โสภณพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ นายฐิติพันธ์ บัวใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายบุริศร์ รำกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ นางสาวอรอุมา ศรีอุดม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเปิดการประชุมและให้นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานทางวิชาการในภาคการศึกษาใหม่ หลังจากนั้นดำเนินการประชุมแนวทางการดำเนินการด้านหลักสูตร การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และมอบนโยบายการดำเนินงานภายในคณะ โดย ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายสุระศักดิ์ ศรีปาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร โดยมีหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากรในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคาร 14/1  

สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

“สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) สาขาวิชาเทคนิคศึกษา ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา โดยมี ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานร่วมกับ ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอ.สุระศักดิ์ ศรีปาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์หลักสูตร คือ รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ และ อ.ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและครอบคลุมในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบัณฑิตให้พร้อมด้วยองค์ความรู้ สมรรถนะ และคุณธรรมที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงพื้นที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงพื้นที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ เติมสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ชนิดา ป้อมเสน อ.พนัสชัย ศรีบำรุง อ.ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิต อ.สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ และอ.ธารทิพย์ แก้วเจริญ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 2 แห่ง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 2 แห่ง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ เติมสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ อ.ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิต และอ.อิศกฤตา โลหพรหม ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมทั้งแนะนำแนวโน้มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา และกำหนดการรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมแข่งขันทางวิชาการในโครงการ Teaching Academy 2020

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการใน Teaching Academy Award 2020 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่ 1) การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม 2) การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ 3) การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาทั่วไป 4) การแข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเบื้องต้น 5) การแข่งขันคลิปวีดีโอเพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม 6) การแข่งขันประเภทสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Hackathon และ 7) การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาครูช่างต่างสถาบัน

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษาในงาน UTK Open House 2020

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านราชมงคลกรุงเทพฯ UTK Open House 2020 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป รับรู้ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ข้อมูลการเรียนในสาขา และแนวโน้มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมทดลองขับรถไฟฟ้า FOMM One ฟรี ซึ่งกิจกรรมในครั้งมีผู้มีให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการ “16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู” เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม “16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู” ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คณาจารย์ ครูอาวุโสและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” การแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “น้ำบ่อน้อย” จากนั้นเป็นการรับฟังธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

1 2 3 4