สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (พหุวิทยาการ) ภาคปกติ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (พหุวิทยาการ)

Bachelor of Industrial Technology Program in (Next-Generation Automotive Technology)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

อส.บ. (เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่)
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่)

Bachelor of Industrial Technology
(Next-Generation Automotive Technology)
B.Ind. Tech. (Next-Generation Automotive Technology)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

  • นักปฏิบัติการประจำโรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ฝ่ายอำนวยการผลิต ฝ่ายควบคุม หรือฝ่ายซ่อมบำรุง

  • นักปฏิบัติการออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

  • นักปฏิบัติการควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

  • นักปฏิบัติการบริการด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

  • ผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านยานยนต์สมัยใหม่ 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจำนวนที่เรียนตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวิชามนุษยศาตร์

3 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

3 หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

3 หน่วยกิต

5. กลุ่มวิชาเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

12 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

97 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

11 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ

58 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก

21 หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

7 หน่วยกิต

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต