สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (สหวิทยาการ) ภาคปกติ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (สหวิทยาการ)
Bachelor of Industrial Technology Program in (Next-Generation Automotive Technology)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

อส.บ. (เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่)
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่)

Bachelor of Industrial Technology (Next-Generation Automotive Technology)
B.Ind. Tech. (Next-Generation Automotive Technology)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
– นักปฏิบัติการประจำโรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ฝ่ายอำนวยการผลิต ฝ่ายควบคุม หรือฝ่ายซ่อมบำรุง
– นักปฏิบัติการออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
– นักปฏิบัติการควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
– นักปฏิบัติการบริการด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
– ผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านยานยนต์สมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจำนวนที่เรียนตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวิชามนุษยศาตร์ 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 58 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต