สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรเดิม)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

Bachelor of Industrial Technology Program in Production Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

อส.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)

Bachelor of Industrial Technology (Production Engineering)
B.Ind.Tech. (Production Engineering)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ชำนาญงานด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการ เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานหล่อโลหะ และโรงงานพลาสติก เป็นต้น

  • พนักงานในหน่วยงานรัฐ งานพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐวิสาหกิจต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต

  • วิศวกรในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม

  • ผู้ประกอบการอิสระด้านการผลิตและอุตสาหการ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจำนวนที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

1.กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

6 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

6 หน่วยกิต

4. เลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

98 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

17 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ

59 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก

15 หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

7 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเฉพาะ

6 หน่วยกิต