สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
Bachelor of Industrial Technology Program in Production Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

อส.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)

Bachelor of Industrial Technology (Production Engineering)
B.Ind.Tech. (Production Engineering)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ชำนาญงานด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการ เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานหล่อโลหะ และโรงงานพลาสติก เป็นต้น
  • พนักงานในหน่วยงานรัฐ งานพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐวิสาหกิจต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
  • วิศวกรในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม
  • ผู้ประกอบการอิสระด้านการผลิตและอุตสาหการ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจำนวนที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์6 หน่วยกิต
4. เลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต