ข่าวสารศิษย์เก่า

คณะฯ จัดงานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดี อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะ จัดงานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้สร้างผลงาน ชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และสมควรยกย่อง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบันต่อไป