คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ

หัวหน้าสาขา

นายมารุต  เขียวแก่
Mr. Marut Khieokae
หัวหน้าสาขา
Email : marut.k@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายสมพร ปิยพันธ์ คณบดี
นายสมพร ปิยะพันธ์
Mr. Somporn Peyapan
Email : somporn.p@mail.rmutk.ac.th​
นายเลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง
Mr. Lershbhundtu Srijaroenpramong
Email : lershbhundtu.s@mail.rmutk.ac.th​