คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ

หัวหน้าสาขา

นายมารุต  เขียวแก่
Mr. Marut Khieokae

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ
Email : marut.k@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายคณุตม์ จิณภัค
Mr. Kanut Jinpak

Email : lershbhundtu.s@mail.rmutk.ac.th

ดร.พิชิตชัย บุตรน้อย
Mr. Pichitchai Butnoi Ph.D.

Email : pichitchai.b@mail.rmutk.ac.th

ดร.ศุภลักษณ์ มะโนธรรม
Miss Supalak Manotham

Email : supalak.m@mail.rmutk.ac.th