คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ

หัวหน้าสาขา

นายมารุต  เขียวแก่
Mr. Marut Khieokae

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ
Email : marut.k@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายคณุตม์ จิณภัค
Mr. Kanut Jinpak

Email : lershbhundtu.s@mail.rmutk.ac.th