หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Industrial Technology Program in Computer Engineering Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Industrial Technology (Computer Engineering Technology)
B.Ind. Tech. (Computer Engineering Technology)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

  • นักพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือนักบูรณาการเชิงระบบ

  • นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

  • นักออกแบบและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจำนวนที่เรียนตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวิชามนุษยศาตร์

3 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

6 หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

12 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

90 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

11 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ

51 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก

21 หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

7 หน่วยกิต

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต