หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Industrial Technology Program in Computer Engineering Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Industrial Technology (Computer Engineering Technology)
B.Ind. Tech. (Computer Engineering Technology)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
– นักพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือนักบูรณาการเชิงระบบ
– นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
– นักออกแบบและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจำนวนที่เรียนตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวิชามนุษยศาตร์3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษา9 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ90 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ11 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ51 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก21 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ7 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต