เครือข่ายศิษย์เก่า

ประวัติและที่มา

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ก่อตั้งและดำเนินการผลิตครูช่าง และช่างฝีมือที่มาด้วยประสบการณ์และความรู้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อให้เครือข่ายศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งเสริมความก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้กับคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม ทางคณะจึงริเริ่มดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขึ้น เพื่อมุ่งหวังจะเป็นศูนย์กลางศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นแหล่งการแจ้งข่าวสารให้นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องได้รับทราบ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ของคณะ ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์และพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

     โดยระยะแรกนั้น ทางคณะได้จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 และมีแผนการดำเนินการต่อเนื่องในอนาคต เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้แข็งแรงต่อไป

ข่าวสารศิษย์เก่า

คณะฯ จัดงานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดี อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะ จัดงานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้สร้างผลงาน ชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และสมควรยกย่อง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบันต่อไป

ระบบศิษย์เก่า

Facebook Fanpage