คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หัวหน้าสาขา

นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ
Miss Preeyaporn Mutchika

หัวหน้าสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: preeyaporn.m@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายพูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์
Mr. Poonsak Wongsawasdi

Email : pskw@rmutk.ac.th

ว่าที่ ร.ต. ดร.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล
Acting Sub Lt. Prasit Jiyapanichkul, Ph.D

Email : prasit.ji@mail.rmutk.ac.th