คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่(พหุวิทยาการ)

หัวหน้าสาขา

นายพนัสชัย ศรีบำรุง
Mr. Panuschai Sribumrung

Email : panuschai.s@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร. นรินทร์ จีระนันตสิน
Asst.Prof.Dr. Narin Jeeranantasin

Email : narin.j@mail.rmutk.ac.th

ผศ. ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์
Asst.Prof. Pitiwat Julakasemsak

Email : pitiwat.j@mail.rmutk.ac.th
นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัยMr. Wirote Lerttheerachanchaiผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการAssistance Dean of The Faculty of Technical EducationAcademic DepartmentEmail : wirotelert@mail.rmutk.ac.th

ผศ. วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย
Asst.Prof. Wirote Lerttheerachanchai

Email : wirotelert@mail.rmutk.ac.th

นายกรีฑา จิรัตฐิวรุตม์กุล
Mr. Kreetha Jiratthiwarutkul

Email : -