แผ่นพับหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2566

ในปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เปิดหลักสูตรทั้งด้าน อุตสาหกรรมศาสตร์ และทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมหลายสาขาวิชา สามารถคลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่

ประกอบด้วย 3 แผนกวิชาเอก
– วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต
– วิชาเอกเทคโนโลยีโลหการและนวัตกรรมวัสดุ
– วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา