ข่าวประกาศ

ประกาศคณะฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ สถานที่รับสมัคร และกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามประกาศด้านล่าง

ประกาศคณะฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑๓ ธันวาคม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ สถานที่รับสมัคร และกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามประกาศด้านล่าง

ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

ตามที่คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ได้เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครผู้สมครดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ดังรายชื่อต่อไปนี้ หมายเลข ๑ นางสาวหทัยชนก โทสินธิติ ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวนำเสนอวิสัยทัศน์ตามลำดับหมายเลข ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะฯ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๒ โดยใช้เวลานำเสนอวิสัยทัศน์ท่านละไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการไม่เกิน ๑๕ นาที โดยผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต้องลงทะเบียนในวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา แทน นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรให้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๑ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว   รายละเอียดเพิ่มเติ่ม   ใบสมัครงาน

ช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน (3/2564)

      วิชา​ออกแบบเครื่องกล       วิชาปฏิบัติการทางความเย็นและปรับอากาศ       วิชาการสอนวิชาปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล       วิชา​ Design of Production​ Machine Elements

1 2 3 4