ข่าวประกาศ

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะเปิดรับสมัครผู้ดำรงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤดี ผาบสิมมา ซึ่งได้ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา แทน จ่าสิบตรีภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย ซึ่งได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรให้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๑ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ – วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คลิกที่นี่

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว และใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่

ช่องทางติดต่อ Line กลุ่มเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านไลน์กลุ่มวิชาเรียน online โดยกรอกรหัสนักศึกษาที่ http://www.ascar.rmutk.ac.th/schedule/suject.php  

ช่องทางการเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  สาขาวิชา เอกสาร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Download สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Download สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ Download สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Download สาขาเทคนิคศึกษา Download สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) Download

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ ปวช. และ ปวส. ประเภทรับตรง

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ ปวช. และ ปวส. ประเภทรับตรงเปิดรับสมัคร 10 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563สมัครได้ที่ www.admissions.rmutk.ac.th

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

เปิดรับสมัครผู้สนใจ อบรม 2 หลักสูตร หลักสูตร : วัสดุวิศวกรรมสำหรับ อุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ หลักสูตร : การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า 4 module พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมความปลอดภัยและการบำรุงรักษายานยนต์ พื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

การรายงานตัวและถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

1. ข้อปฏิบัติและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ดาวน์โหลดฟอร์มเครื่องแบบ นศ.) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยเตรียมเอกสารและจัดเรียงเอกสาร ดังนี้ 1. สำเนาใบเสร็จ หรือ สำเนาใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ (ใบ Pay in) ที่ชำระเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ 2. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ โดยพิมพ์ที่ ➡ http://reg.rmutk.ac.th และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายสี และแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) ➡ วิธีการเข้าใช้งานระบบบริการศึกษา (ระบบงานทะเบียน) เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินและบันทึกข้อมูลประวัติประวัตินักศึกษา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง […]

1 2