สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

“สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) สาขาวิชาเทคนิคศึกษา ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา โดยมี ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานร่วมกับ ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอ.สุระศักดิ์ ศรีปาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์หลักสูตร คือ รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ และ อ.ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและครอบคลุมในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบัณฑิตให้พร้อมด้วยองค์ความรู้ สมรรถนะ และคุณธรรมที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน