คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคศึกษา

หัวหน้าสาขา

ผศ.ดร.เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล
Asst.Prof. Petchara Pipatsuntikul, Ph.D.
หัวหน้าสาขา
Email : phetchara.pi@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

ดร. หทัยชนก โทสินธิติ
Hathaichanok Thosinthiti, Ph.D.
Email : chanok2513@gmail.com
นางสมใจ หุตะสุขพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
นางสมใจ หุตะสุขพัฒน์
Mrs. Somjai Hutasukphat
Email : somjai.h@mail.rmutk.ac.th​
ผศ. ดร. ศิราณี ศรีกนก
Asst. Prof. Siranee Srikanok, Ph.D.
Email : siranee.s@mail.rmutk.ac.th​
ดร. สราณีย์ สุทธิศรีปก
Saranee Suthisripok, Ph.D.
Email : saranee.s@mail.rmutk.ac.th​
นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี
Miss Mintra Sakdee
Email : mintra.s@mail.rmutk.ac.th
นายสุกิจ ชีรนรวนิชย์
Mr. Sukit Chiranorawanit
Email : sukit.c@mail.rmutk.ac.th
นางสาวธารทิพย์ แก้วเจริญ
Miss
Email : @mail.rmutk.ac.th