คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคศึกษา

หัวหน้าสาขา

ดร. หทัยชนก โทสินธิติ
Hathaichanok Thosinthiti, Ph.D.

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา
Email : hathaichanok.t@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

ดร. สราณีย์ สุทธิศรีปก
Saranee Suthisripok, Ph.D.

Email : saranee.s@mail.rmutk.ac.th​

ผศ. มินตรา ศักดิ์ดี
Asst. Prof. Mintra Sakdee

Email : mintra.s@mail.rmutk.ac.th

นายสุกิจ ชีรนรวนิชย์
Mr. Sukit Chiranorawanit

Email : sukit.c@mail.rmutk.ac.th