คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณบดี : Dean

นายสุระศักดิ์ ศรีปาน
Mr. Surasak Sripan

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean of The Faculty of Technical Education
Email : surasak.s@mail.rmutk.ac.th

รองคณบดี : Vice Dean

นางสาวชนิดา ป้อมเสน
Miss Chanida Pomsen

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
Administrative Department
Email : chanida.p@mail.rmutk.ac.th

นางสุวิมล เจียรธราวานิช
Mrs.Suwimol Jairtalawanich

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
Academic Department
Email : suwimol.j@mail.rmutk.ac.th

นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี
Miss Mintra Sakdee

รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
General Affair Department
Email : mintra.s@mail.rmutk.ac.th

หัวหน้าภาควิชา : Head of Department

นายมารุต เขียวแก่
Mr. Marut Khieokae

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Head of Industrial Technology Department
Email : marut.k@mail.rmutk.ac.th

ดร. หทัยชนก โทสินธิติ
Hathaichanok Thosinthiti, Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา
Head of Technical Industrial and Education Department
Email : hathaichanok.t@mail.rmutk.ac.th