คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณบดี : Dean

ผศ.วิริยะ  ศิริชานนท์
Asst. Prof. wiriya sirichanon
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean of The Faculty of Technical Education
Email : wiriya.s@mail.rmutk.ac.th

รองคณบดี : Vice Dean

นายสุระศักดิ์ ศรีปาน
Mr. Surasak Sripan
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
Administrative Department
Email : surasak.s@mail.rmutk.ac.th
ผศ. ดร. ศิราณี ศรีกนก
Asst. Prof. Siranee Srikanok, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
Academic Department
Email : siranee.s@mail.rmutk.ac.th
นายเลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง
Mr. Lershbhundtu Srijaroenpramong
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Vice Dean of The Faculty of Technical Education
General Affair Department
Email : lershbhundtu.s@mail.rmutk.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี : Assistance Dean

นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัยMr. Wirote Lerttheerachanchaiผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการAssistance Dean of The Faculty of Technical EducationAcademic DepartmentEmail : wirotelert@mail.rmutk.ac.th
นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย
Mr. Wirote Lerttheerachanchai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
Academic Department
Email : wirotelert@mail.rmutk.ac.th
ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์
Phacharadit Paengchit, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistance Dean of The Faculty of Technical Education
Administrative Department
Email : pharadit.p@mail.rmutk.ac.th

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.มนฤดี ผาบสิมมา
Asst.Prof. Monrudee Phabsimma
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Head of Industrial Technology
Email : monrudee.p@mail.rmutk.ac.th
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการและเทคนิคศึกษา
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
SM3 Phatravudth Phataratanakulchai
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา
Head of Technical Industrial and Education
Email : phatravudth.pi@mail.rmutk.ac.th