คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 2 แห่ง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 2 แห่ง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ เติมสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ อ.ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิต และอ.อิศกฤตา โลหพรหม ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมทั้งแนะนำแนวโน้มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา และกำหนดการรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี