คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หัวหน้าสาขา

นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม
Miss Itsagritta Lohaphrom

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
Email : itsagritta@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.อำพล พิชัยเชิด
Mr. Aumpol Pichaicherd Ph.D.

Email : aumpol.p@mail.rmutk.ac.th

ดร.ปฏิพงษ์ เจริญเวียงเหนือ
Mr.Patipong Charoenwiangnuea Ph.D.

Email : patipong.c@mail.rmutk.ac.th

นายทักษ์ดนัย สุภารส
Mr.Takdanai Suparos

Email : takdanai.s@mail.rmutk.ac.th