งานการจัดการความรู้ KM

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือกระบวนการวิธีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ปีการศึกษา 2563 DOWNLOAD

คู่มือการนำความรู้จากการจัดการเรียนการสอนมาใช้บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2563 DOWNLOAD

การประยุกต์ใช้โปรแกรม/รูปแบบสำหรับการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 DOWNLOAD

กระบวนการดำเนินการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 DOWNLOAD

คู่มือการเขียนและการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2566 DOWNLOAD