งานการจัดการความรู้ KM

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือกระบวนการวิธีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการนำความรู้จากการจัดการเรียนการสอนมาใช้บริการวิชาการ