คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าสาขา

นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม
Miss Itsagritta Lohaphrom

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Email : itsagritta@mail.rmutk.ac.th​

อาจารย์ประจำสาขา

นายสุระศักดิ์ ศรีปาน
Mr. Surasak Sripan

Email : surasak.s@rmutk.ac.th​

นางสาวชนิดา ป้อมเสน
Miss Chanida Pomsen

Email : chanida.p@mail.rmutk.ac.th

นายสุรชาติ ปัญญา
Mr. Surachat Panya

Email : -​

นายนเรนทร บุญส่ง
Mr. Narenton Boonsong

Email : -​