คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าสาขา

นางสาวชนิดา  ป้อมเสน
Miss Chanida Pomsen
หัวหน้าสาขา
Email : chanida.p@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายสุรศักดิ์ ศรีปาน
Mr. Surasak Sripan
Email : surasak.s@rmutk.ac.th​
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการและเทคนิคศึกษา
จ.ส.ต. ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
SM3 Phatravudth Phataratanakulchai
Email : phatravudth.p@mail.rmutk.ac.th​
นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม
Miss Itsagritta Lohaphrom
Email : itsagritta@mail.rmutk.ac.th​