คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าสาขา

นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม
Miss Itsagritta Lohaphrom

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Email : itsagritta@mail.rmutk.ac.th​

อาจารย์ประจำสาขา

นายสุระศักดิ์ ศรีปาน
Mr. Surasak Sripan

Email : surasak.s@rmutk.ac.th​

นางสาวชนิดา ป้อมเสน
Miss Chanida Pomsen

Email : chanida.p@mail.rmutk.ac.th

นายสุรชาติ ปัญญา
Mr. Surachat Panya

Email : surachart.p@mail.rmutk.ac.th​

ดร.เกียรติศักดิ์ ใจโต
Mr. Kiattisak Jaito Ph.D.

Email : kiattisak.j@mail.rmutk.ac.th​

ดร.พงศ์เทพ พ่วงทอง
Mr. Pongthep Poungthong Ph.D.

Email : pongthep.p@mail.rmutk.ac.th