คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเปิดการประชุมและให้นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานทางวิชาการในภาคการศึกษาใหม่ หลังจากนั้นดำเนินการประชุมแนวทางการดำเนินการด้านหลักสูตร การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และมอบนโยบายการดำเนินงานภายในคณะ โดย ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายสุระศักดิ์ ศรีปาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร โดยมีหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากรในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคาร 14/1