ข่าวนักศึกษา

นักศึกษาคณะฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานหรือผลงานสหกิจศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ปี 2567

ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการประกวดโครงงานหรือผลงานสหกิจศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำปี 2567 (The Competition of UTK Creatively Cooperative Education Works, 2024) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยผลงานที่ได้รางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน: การออกแบบพัฒนาเครื่องมือพิเศษช่วยในการประกอบ โดย นายพีระพงษ์ โสภณพงษ์ และ นายทรัพย์วิจิตร เกียรตินอก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พนัสชัย ศรีบำรุงและผศ.วิโรจน์  เลิศธีระชาญชัย ซึ่งทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ไปร่วมการแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อไป รางวัลชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน: การพัฒนาอุปกรณ์จับยึดในงานรีดิเซอร์สำหรับการทำเครื่องหมายในกระบวนการกลึงท่อ โดย นายบุริศร์ รำกลาง […]

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565   ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่   LINE OpenChat “รับสมัคร​นักศึกษา​ใหม่ คณะครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​ มทร.กรุงเทพ”

ปฐมนิเทศ (Online) บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree รุ่นที่ 1

2 หลักสูตร โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หลักสูตร การซ่อมบำรุงยานยนต์​​ หลักสูตร วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 9.00 -17.00 น. Link เข้าร่วมการอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

วันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565​ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ นายอนันต์ยชญ์ สุภัทรวณิช ประธานกรรมการ บริษัท สามล้อไทย จํากัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด โดยมี นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวพรธนนันท์ กานต์รพีพร นายสวยศ ทรีปาตี ตัวแทนจาก บริษัท สามล้อไทย จำกัด ร่วมลงนามในการเป็นพยาน ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน (3/2564)

      วิชา​ออกแบบเครื่องกล       วิชาปฏิบัติการทางความเย็นและปรับอากาศ       วิชาการสอนวิชาปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล       วิชา​ Design of Production​ Machine Elements

สมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1 อบรมฟรี !! หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม อ.พนัสชัย ศรีบำรุง (โทร. 086-9752724) หลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม อ.สุวิมล เจียรธาวานิช (โทร. 089-7796156) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ แบบ online และ onsite ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติจริงที่สถานประกอบการ เน้น Project Based Learning กลุ่มเป้าหมาย ✔️ผู้ที่จบการศึกษา ปวช./ปวส. ✔️ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ✔️ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ ✔️ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม ✔️ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการประกอบอาชีพอื่น หมายเหตุ 1. คัดเลือกผู้เข้าอบรมด้วยการสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 2. วันเริ่มอบรมจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักสูตรละ 40 คน สมัครได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกษม ปุณยสุนทรธำรง ในโอกาสที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 🎊

คุณเกษม ปุณยสุนทรธำรง ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2563 🎊

นางสาวอารีวรรณ สุนทรวัฒน์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง นางสาวเบญจวรรณ บุญจันทร์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน

1 2