เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร
Miss Jaruspim Jongsatithsatien
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : jaruspim.j@mail.rmutk.ac.th
นางน้ำอ้อย จงเสถียร
Mrs.Namaoy Chongsathien
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : namaoy.c@mail.rmutk.ac.th
นางสาวกรรณิการ์ ปัญญา
Miss Kannikar Panya
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : kannifar.m@mail.rmutk.ac.th
นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ซิ่น
Miss Laddawan Zaezin
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : laddawan.z@mail.rmutk.ac.th
นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน
Miss Benchaphan Plikhamin
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : benjapan.p@mail.rmutk.ac.th
นางสาวชุติมา บัวรุ่ง
Miss Chutima Buarung
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : chutima.b@mail.rmutk.ac.th
นางสาวปราณี เพชรสกุลทอง
Miss Pranee Petsakuntong
พนักงานมหาวิทยาลัย
Email : preanee.l@mail.rmutk.ac.th

ลูกจ้างประจำ

นางพัชรี ทองแย้ม
ลูกจ้างประจำ
นายสมหวัง โพธิ์ทอง
ลูกจ้างประจำ
นายไพรัช แก้วศรีงาม
ลูกจ้างประจำ
นางมณเฑียร เนียมสุข
ลูกจ้างประจำ

พนักงานเงินรายได้

นางเพียร โพธิ์มณี
พนักงานเงินรายได้
นางบัวพิศ หอมหงษ์
พนักงานเงินรายได้