เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร
Miss Jaruspim Jongsatithsatien

Email : jaruspim.j@mail.rmutk.ac.th

นางน้ำอ้อย จงเสถียร
Mrs.Namaoy Chongsathien

Email : namaoy.c@mail.rmutk.ac.th

นางสาวกรรณิการ์ ปัญญา
Miss Kannikar Panya

Email : kannifar.m@mail.rmutk.ac.th

นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ซิ่น
Miss Laddawan Zaezin

Email : laddawan.z@mail.rmutk.ac.th

นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน
Miss Benchaphan Plikhamin

Email : benjapan.p@mail.rmutk.ac.th

นางสาวชุติมา บัวรุ่ง
Miss Chutima Buarung

Email : chutima.b@mail.rmutk.ac.th

นางสาวปราณี เพชรสกุลทอง
Miss Pranee Petsakuntong

Email : preanee.l@mail.rmutk.ac.th

ลูกจ้างประจำ

นายสมหวัง โพธิ์ทอง

ลูกจ้างประจำ

นายไพรัช แก้วศรีงาม

ลูกจ้างประจำ

นางมณเฑียร เนียมสุข

ลูกจ้างประจำ

พนักงานเงินรายได้

นางเพียร โพธิ์มณี

ลูกจ้างประจำ

นางบัวพิศ หอมหงษ์

ลูกจ้างประจำ