คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

หัวหน้าสาขา

ผศ.กังวาล  นาคศุภรังษี
Asst. Prof. Kangwal Narksuprangsri
หัวหน้าสาขา
Email : kangwal.n@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

ดร. ทินโน ขวัญดี
Mr. Tinno Kwandee, Ph.D.
Email :
ผศ. สว่าง ฉันทวิทย์
Asst. Prof. Sawang Chantavit
Email : sawang.c@rmutk.ac.th​
ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร. ภชรดิษฐ์ แปงจิต
Phacharadit Paengchit, Ph.D.
Email : phacharadit.p@mail.rmutk.ac.th​
ผศ.มนฤดี ผาบสิมมา
Asst.Prof. Monrudee Phabsimma
Email : monrudee.p@mail.rmutk.ac.th​
นางสาวสุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์
Miss Suphatra Kritwattanakorn
Email : suphatra.k@mail.rmutk.ac.th
นางสุวิมล เจียรธราวานิช
Mrs.Suwimol Jairtalawanich
Email : suwimol.j@mail.rmutk.ac.th