คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

หัวหน้าสาขา

นางสาวสุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์
Miss Suphatra Kritwattanakorn

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
Email : suphatra.k@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

ดร. ทินโน ขวัญดี
Mr. Tinno Kwandee, Ph.D.

Email : -

ผศ. สว่าง ฉันทวิทย์
Asst. Prof. Sawang Chantavit

Email : sawang.c@rmutk.ac.th
ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร. ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์
Mr. Phacharadit Paengchit, Ph.D.

Email : phacharadit.p@mail.rmutk.ac.th

ผศ.มนฤดี ผาบสิมมา
Asst.Prof. Monrudee Phabsimma

Email : monrudee.p@mail.rmutk.ac.th

ผศ. สุวิมล เจียรธราวานิช
Asst.Prof. Suwimol Jairtalawanich

Email : suwimol.j@mail.rmutk.ac.th

รศ.ดร. อรุษ คงรุ่งโชค
Assoc. Prof. Arus Kongrungchoke, Ph.D.

Email : -