คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงพื้นที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงพื้นที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ เติมสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ชนิดา ป้อมเสน อ.พนัสชัย ศรีบำรุง อ.ดร.ภชรดิษฐ์ แปงจิต อ.สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ และอ.ธารทิพย์ แก้วเจริญ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง