หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Bachelor of Science in Technical Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

Bachelor of Science in Technical Education (Mechanical Engineering)
B.S. Tech.Ed. (Mechanical Engineering)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ครู อาจารย์ ช่างอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติการสอนในสภาบันอาชีวศึกษา ด้านเครื่องกลและยานยนต์

  • วิทยากร ผู้ฝึกอบรม ในสถานประกอบการด้านเครื่องกลและยานยนต์

  • พนักงานในสถานประกอบการในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลและยานยนต์ โดยสามารถออกแบบ ควบคุม ซ่อมบำรุง และมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

  • อาชีพอิสระด้านเครื่องกลและยานยนต์

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจำนวนที่เรียนตลอดหลักสูตร 161 หน่วยกิต ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวิชามนุษยศาตร์

3 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชามนุษยศาตร์

3 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

6 หน่วยกิต

5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

6 หน่วยกิต

6. กลุ่มวิชาเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

125 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาครู

46 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน

25 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์

9 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

12 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาเอก

79 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเอก (พื้นฐานวิชา)

11 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก (วิชาชีพบังคับ)

58 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก

6 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก

4 หน่วยกิต