หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Science in Technical Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

Bachelor of Science in Technical Education (Mechanical Engineering)
B.S. Tech.Ed. (Mechanical Engineering)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– ครู อาจารย์ ช่างอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติการสอนในสภาบันอาชีวศึกษา ด้านเครื่องกลและยานยนต์
– วิทยากร ผู้ฝึกอบรม ในสถานประกอบการด้านเครื่องกลและยานยนต์
– พนักงานในสถานประกอบการในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลและยานยนต์ โดยสามารถออกแบบ ควบคุม ซ่อมบำรุง และมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
– อาชีพอิสระด้านเครื่องกลและยานยนต์

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจำนวนที่เรียนตลอดหลักสูตร 161 หน่วยกิต ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือกลุ่มวิชามนุษยศาตร์3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชามนุษยศาตร์3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา9 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์6 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์6 หน่วยกิต
6. กลุ่มวิชาเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ125 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาครู46 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน25 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ12 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอก79 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอก (พื้นฐานวิชา)11 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก (วิชาชีพบังคับ)58 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก6 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก4 หน่วยกิต