คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าสาขา

ผศ. ดุสิต  สิงห์พรหมมาศ
Asst.Prof. Dusit Singpommat

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Email : dusit.s@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.อนุวิทย์ สนศิริ
Asst.Prof. Anuwit Sonsiri Ph.D.

Email : anuwit.s@rmutk.ac.th

ผศ.อัญชลี อินคำปา
Asst.Prof. Unchalee Inkampa

Email : unchalee.i@mail.rmutk.ac.th

ดร.วรวีร์ ปัญญาคำ
Mr. Voravee Punyakum Ph.D.

Email : voravee.p@mail.rmutk.ac.th

ดร.ศุภพัชร พวงแก้ว
Mr. Supapat Phuangkaew Ph.D.

Email : supapat.p@mail.rmutk.ac.th

นายสนธินันท์ อินทสนธิ
Mr. Sontinan Intasonti

Email : sontinan.i@mail.rmutk.ac.th

ดร.ธีรชาติ โสรัตน์
Mr. Teerachart Soratana, Ph.D.

Email : teerachart.s@mail.rmutk.ac.th