คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าสาขา

นายดุสิต  สิงห์พรหมมาศ
Mr. Dusit Singpommat
หัวหน้าสาขา
Email : dusit.s@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายปราโมทย์ พลิคามิน
Mr. Pramote Phlikamin
Email : pramote.p@mail.rmutk.ac.th
ดร.อนุวิทย์ สนศิริ
Mr. Anuwit Sonsiri Ph.D.
Email : anuwit.s@rmutk.ac.th​
นางสาวอัญชลี อินคำปา
Miss Unchalee Inkampa
Email : unchalee.i@mail.rmutk.ac.th
นายวรวีร์ ปัญญาคำ
Mr. Voravee Punyakum
Email :