คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าสาขา

ผศ. ดุสิต  สิงห์พรหมมาศ
Asst.Prof. Dusit Singpommat

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Email : dusit.s@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายปราโมทย์ พลิคามิน
Mr. Pramote Phlikamin

Email : pramote.p@mail.rmutk.ac.th

ผศ.ดร.อนุวิทย์ สนศิริ
Asst.Prof. Anuwit Sonsiri Ph.D.

Email : anuwit.s@rmutk.ac.th

นางสาวอัญชลี อินคำปา
Miss Unchalee Inkampa

Email : unchalee.i@mail.rmutk.ac.th

นายวรวีร์ ปัญญาคำ
Mr. Voravee Punyakum

Email : -