คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งโดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเข้ามาดำเนินงาน จัดกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประสานงานกับองค์การนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่จะร่วมกิจกรรม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี การศึกษา 2564 และรวมกันวางแผนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นและแผนการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรนักศึกษารุ่นปัจจุบันและรุ่นเก่าที่จะหมดวาระการทำงาน

ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ได้แก่
นายพีระพงษ์ โสภณพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
นายฐิติพันธ์ บัวใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายบุริศร์ รำกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
นางสาวอรอุมา ศรีอุดม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล