admin

มทร.กรุงเทพ คว้า 7 รางวัล การแข่งขัน THE 10th TEACHING ACADEMY AWARD 2023

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำทีมโดย นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันวิชาการกับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 (The 10th Teaching Academy Award 2023) ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งโครงการแข่งขันครั้งนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 10 สถาบัน ซึ่งนอกจากทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะร่วมจัดโครงการครั้งนี้กับอีกสองสถาบัน ยังส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการทั้งสิ้น 8 ประเภทการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ระดับเหรียญเงิน 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/เมคคาทรอนิกส์/ยานยนต์สมัยใหม่ นายปกรณ์ ยาป่าคาย […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิชิตชัย บุตรน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและเป็นผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น เป็นทุนที่เกิดจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้น ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์ โดยผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 142 ท่าน จากอาจารย์และนักวิจัยทั่วประเทศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีเจตนารมณ์ร่วมกันว่า บุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกำนัล เพื่อมุ่งหวังการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ หากมีการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น จนถึง อธิการบดี ทุกครั้งที่มีการรับของขวัญและของกำนัล การชี้แจงนโยบายดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

ประกาศคณะฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ สถานที่รับสมัคร และกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามประกาศด้านล่าง

ประกาศคณะฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑๓ ธันวาคม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ สถานที่รับสมัคร และกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามประกาศด้านล่าง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัล KM awards 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัลประกาศนียบัตร KM awards 2021 จาก 2 ผลงานการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้โปรแกรม/รูปแบบสำหรับการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Good practice การจัดการความรู้ กระบวนการเดินการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Challenge

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และอาจารย์อัญชลี อินคำปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

คณะฯ จัดงานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดี อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะ จัดงานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้สร้างผลงาน ชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และสมควรยกย่อง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบันต่อไป

ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอกำหนดตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1 2 3 13