ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศ (Online) บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degreeรุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับภาคเอกชน คือ สภาอุตสาหกรรมภาย และบริษัทสามล้อไทย ใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ (Online) การอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 1 จำนวน 2 หลักสูตร รวม 80 คน ประกอบด้วย หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า และหลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีอาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานและแนะนำคณาจารย์ผู้สอน พร้อมกันนี้ในกิจกรรมมีการแนะนำแผนการอบรม กระบวนการวิธีการจัดการอบรม การเข้าห้องเรียนออนไลน์ การอบรมทั้งแบบ Online และ Onsite ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และสถานประกอบการ ทั้งนี้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ผู้เรียนต้องการ และถาม-ตอบ […]

ปฐมนิเทศ (Online) บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree รุ่นที่ 1

2 หลักสูตร โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หลักสูตร การซ่อมบำรุงยานยนต์​​ หลักสูตร วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 9.00 -17.00 น. Link เข้าร่วมการอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรอง ของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศคุรุสภา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565​ คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย อ.สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.มินตรา ศักดิ์ดี รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา รายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษาจากคุรุสภา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 14/1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

วันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565​ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ นายอนันต์ยชญ์ สุภัทรวณิช ประธานกรรมการ บริษัท สามล้อไทย จํากัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด โดยมี นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวพรธนนันท์ กานต์รพีพร นายสวยศ ทรีปาตี ตัวแทนจาก บริษัท สามล้อไทย จำกัด ร่วมลงนามในการเป็นพยาน ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree Reskill-Upskill รุ่นที่ 1 หลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) – หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า – หลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ * รายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ** กำหนดการเริ่มอบรมจะแจ้งให้ผู้อบรมทราบทาง E-mail หรือ Line ของผู้อบรม

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมรายการ UTK OPEN HOUSE โครงการ ” เปิด UTK สร้างเครือข่าย MOU”

วันนี้ (24 เมษายน 2565​) คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อ.มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา อ.มารุต เขียวแก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร. หทัยชนก โทสินธิติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อ.สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) อ.พนัสชัย ศรีบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เข้าร่วมรายการ UTK OPEN HOUSE โครงการ ” เปิด UTK สร้างเครือข่าย MOU” ผ่านช่องทาง ON LINE FACEBOOK LIVE : UTK […]

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1 ริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

เตรียมตัวให้พร้อม… สำหรับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1   ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   🔹เริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม 2565 นี้🔹   รายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง…..

ขอแสดงความยินดีกับ นายนรินทร์ จีระนันตสิน ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ 🎊

นายนรินทร์ จีระนันตสินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเดินทางเข้าเยี่ยมชมหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Non-degree การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ณ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

วันนี้ (9 เมษายน 2565​) คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.พนัสชัย ศรีบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ผศ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ อ.สุรชาติ ปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อ.ชากานต์ ปัดภัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เดินทางเข้าเยี่ยมชม หารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Non-degree การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ณ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือ โอกาสอื่นใด

🏢 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย “No Gift Policy” งดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1 2 3 4 7