ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา แทน นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรให้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๑

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัคร ตารางกำหนดการ และข้อมูลประกอบการรับสมัคร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

คสภ. ๔ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

คสภ. ๔.๑ ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

คสภ. ๕ ข้อมูลและคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด