กิจกรรมปฐมนิเทศ (Online) บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degreeรุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับภาคเอกชน คือ สภาอุตสาหกรรมภาย และบริษัทสามล้อไทย ใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ (Online) การอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 1 จำนวน 2 หลักสูตร รวม 80 คน ประกอบด้วย หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า และหลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีอาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานและแนะนำคณาจารย์ผู้สอน พร้อมกันนี้ในกิจกรรมมีการแนะนำแผนการอบรม กระบวนการวิธีการจัดการอบรม การเข้าห้องเรียนออนไลน์ การอบรมทั้งแบบ Online และ Onsite ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และสถานประกอบการ ทั้งนี้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ผู้เรียนต้องการ และถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM

       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่(Non-Degree) ทั้ง 2 หลักสูตร ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาอบรมตลอดโครงการกว่า 4 เดือน จำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง โดยผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นหลักสูตรละ 40 คน รวม 80 คน เป็นบุคคลทั่วไปทุกช่วงวัย ที่สนใจเพิ่มพูนทักษะความรู้เฉพาะด้าน เป็นการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และหลังจากอบรมครบหลักสูตร ผู้อบรมสามารถเก็บรวบรวมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาในมหาวิทยาลัยที่มีระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เทียบเคียงได้ 9 หน่วยกิต เพื่อตอบสนองนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อีกด้วย

        ขอขอบคุณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้