ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

ประเภทการประกวด

 • การประกวดเรียงความ

  ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง “สังคมไทยในมือแม่”

 • การประกวดบทกลอน

  ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “หัวใจหนึ่งดวงในห้วงกาลเวลา”

 • การประกวดเรื่องสั้น

  ประเภทนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (กำหนดให้ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม)

 

ระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองระบุประเภทของผลงานที่ส่งประกวด) หรือทาง E-mail ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ที่

  สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว.
  ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  E-mail : infogit@ncswt.or.th (ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อให้ชัดเจน)