.

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร   ประเภทการประกวด การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง “สังคมไทยในมือแม่” การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “หัวใจหนึ่งดวงในห้วงกาลเวลา” การประกวดเรื่องสั้น ประเภทนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (กำหนดให้ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม)   ระยะเวลา ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองระบุประเภทของผลงานที่ส่งประกวด) หรือทาง E-mail ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 E-mail : infogit@ncswt.or.th (ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อให้ชัดเจน) […]

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมรายการ UTK OPEN HOUSE โครงการ ” เปิด UTK สร้างเครือข่าย MOU”

วันนี้ (24 เมษายน 2565​) คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อ.มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา อ.มารุต เขียวแก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร. หทัยชนก โทสินธิติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อ.สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) อ.พนัสชัย ศรีบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เข้าร่วมรายการ UTK OPEN HOUSE โครงการ ” เปิด UTK สร้างเครือข่าย MOU” ผ่านช่องทาง ON LINE FACEBOOK LIVE : UTK […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

วันนี้ (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการถ่ายทอดความรู้ “ภูมิปัญญา วัยเก๋า” เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวตระหนักถึงคุณค่าของตนเองดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ณ ห้องยูเรก้า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี