รายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรอง ของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศคุรุสภา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565​ คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย อ.สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.มินตรา ศักดิ์ดี รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

รายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษาจากคุรุสภา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 14/1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ