การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15: "เกษตรยุคใหม่ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

The 15th National Plant Protection Conference: "Modern farming, Modern life and Environmental care"

 

ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565

ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์, กรุงเทพมหานคร