admin

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree Reskill-Upskill รุ่นที่ 1 หลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) – หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า – หลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ * รายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ** กำหนดการเริ่มอบรมจะแจ้งให้ผู้อบรมทราบทาง E-mail หรือ Line ของผู้อบรม

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมรายการ UTK OPEN HOUSE โครงการ ” เปิด UTK สร้างเครือข่าย MOU”

วันนี้ (24 เมษายน 2565​) คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อ.มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา อ.มารุต เขียวแก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร. หทัยชนก โทสินธิติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อ.สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) อ.พนัสชัย ศรีบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เข้าร่วมรายการ UTK OPEN HOUSE โครงการ ” เปิด UTK สร้างเครือข่าย MOU” ผ่านช่องทาง ON LINE FACEBOOK LIVE : UTK […]

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1 ริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

เตรียมตัวให้พร้อม… สำหรับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1   ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   🔹เริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม 2565 นี้🔹   รายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง…..

ขอแสดงความยินดีกับ นายนรินทร์ จีระนันตสิน ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ 🎊

นายนรินทร์ จีระนันตสินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเดินทางเข้าเยี่ยมชมหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Non-degree การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ณ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

วันนี้ (9 เมษายน 2565​) คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.พนัสชัย ศรีบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ผศ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ อ.สุรชาติ ปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อ.ชากานต์ ปัดภัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เดินทางเข้าเยี่ยมชม หารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Non-degree การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ณ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือ โอกาสอื่นใด

🏢 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย “No Gift Policy” งดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

🏢 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีอันงดงาม และสวมผ้าไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม 🗓️ ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2565 ⏰ เวลา 09.00 – 16.00 น. 📍 ณ บริเวณห้องโถงชั้นที่ 1 อาคาร 14/1

ช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน (3/2564)

      วิชา​ออกแบบเครื่องกล       วิชาปฏิบัติการทางความเย็นและปรับอากาศ       วิชาการสอนวิชาปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล       วิชา​ Design of Production​ Machine Elements

คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์) รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดี ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน Young coconut peeling and drilling machine” โดย อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ และ อาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช อาจารย์ประจำสาขา กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี นางสาวกันยากร กรัตกลาง นางสาวภัทรวดี วงศ์ษา นางสาววิมลทยา พลูหลำ และ นางสาวศุภธิดา ขาวสุข นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1 2 3 4 5 13