ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

ตามที่คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ได้เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครผู้สมครดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมายเลข ๑ นางสาวหทัยชนก โทสินธิติ

ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวนำเสนอวิสัยทัศน์ตามลำดับหมายเลข ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะฯ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๒ โดยใช้เวลานำเสนอวิสัยทัศน์ท่านละไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการไม่เกิน ๑๕ นาที โดยผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต้องลงทะเบียนในวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน