นักศึกษาคณะฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานหรือผลงานสหกิจศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ปี 2567

ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการประกวดโครงงานหรือผลงานสหกิจศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำปี 2567 (The Competition of UTK Creatively Cooperative Education Works, 2024) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยผลงานที่ได้รางวัลประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

ชื่อผลงาน: การออกแบบพัฒนาเครื่องมือพิเศษช่วยในการประกอบ

โดย นายพีระพงษ์ โสภณพงษ์ และ นายทรัพย์วิจิตร เกียรตินอก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พนัสชัย ศรีบำรุงและผศ.วิโรจน์  เลิศธีระชาญชัย

ซึ่งทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ไปร่วมการแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อไป

รางวัลชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผลงาน: การพัฒนาอุปกรณ์จับยึดในงานรีดิเซอร์สำหรับการทำเครื่องหมายในกระบวนการกลึงท่อ

โดย นายบุริศร์ รำกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ และผศ.สุวิมล เจียรธราวานิช