คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง “ตอบโจทย์ตรงใจ ทำไมต้องครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

อาจารย์มารุต เขียวแก่ หัวหน้าภาคเทคโนโลยีอุตสาหการ
อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาคครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

คณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่

  • อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • อาจารย์ชนิดา ป้อมเสน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ดร. หทัยชนก โทสินธิติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา
  • อาจารย์พนัสชัย ศรีบำรุง สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

มาร่วมพูดคุยบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรภายในคณะ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมรับชมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live  ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ