คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย รองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์ สุภารส และคุณรัฐเขต เนื่องหล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานกิจกรรมภายในคณะ และร่วมเสนอแนะมุมมองและแนวทางการพัฒนาคณะให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ต่อภาคอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting