ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์) รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดี ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน Young coconut peeling and drilling machine” โดย อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ และ อาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช อาจารย์ประจำสาขา กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี นางสาวกันยากร กรัตกลาง นางสาวภัทรวดี วงศ์ษา นางสาววิมลทยา พลูหลำ และ นางสาวศุภธิดา ขาวสุข นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1 อบรมฟรี !! หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม อ.พนัสชัย ศรีบำรุง (โทร. 086-9752724) หลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม อ.สุวิมล เจียรธาวานิช (โทร. 089-7796156) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ แบบ online และ onsite ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติจริงที่สถานประกอบการ เน้น Project Based Learning กลุ่มเป้าหมาย ✔️ผู้ที่จบการศึกษา ปวช./ปวส. ✔️ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ✔️ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ ✔️ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม ✔️ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการประกอบอาชีพอื่น หมายเหตุ 1. คัดเลือกผู้เข้าอบรมด้วยการสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 2. วันเริ่มอบรมจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักสูตรละ 40 คน สมัครได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกษม ปุณยสุนทรธำรง ในโอกาสที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 🎊

คุณเกษม ปุณยสุนทรธำรง ปริญญา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2563 🎊

นางสาวอารีวรรณ สุนทรวัฒน์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง นางสาวเบญจวรรณ บุญจันทร์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2562 🎊

นายชัชวัสส์ ม่วงแดงสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 นายไรน่าน เหล่าะเหล็มสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 นางสาวสโรชา ราสุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ว่าที่ร้อยตรีมนตรี บำรุงไทยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 นางสาวฉัตรฑริกา บุญนำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19” นำโดย อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อ.นรินทร์ จีระนันตสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม อ.มินตรา ศักดิ์ดี เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญพิชญ์ บุญห่อ CEO Office – Manager/ ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณศิริภัทร โกเอี้ยน รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ที่มาแชร์เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งานให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอาชีพต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมรับชมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจ ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2564

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2564 จึงขอกำหนดตารางสอบ ดังนี้         สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่       สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ       สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ” เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ และให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากประสบการณ์ที่จะมาแชร์เทคนิค “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19” คุณเพ็ญพิชญ์ บุญห่อ (Phenphit Boonhor) CEO Office – Manager/ ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศิริภัทร โกเอี้ยน (Siripat Koian) รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน ทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. Facebook Live Facebook Fanpage […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

วันนี้ (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการถ่ายทอดความรู้ “ภูมิปัญญา วัยเก๋า” เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวตระหนักถึงคุณค่าของตนเองดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ณ ห้องยูเรก้า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการงานแนะแนวและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการงานแนะแนวและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานกิจกรรมงานแนะแนวและงานประชาสัมพันภายในคณะ และร่วมเสนอแนะมุมมองและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในคณะให้บุคคลภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

1 2 3 4 5 6