คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมรายการ UTK OPEN HOUSE โครงการ ” เปิด UTK สร้างเครือข่าย MOU”

วันนี้ (24 เมษายน 2565​) คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย

  • อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์

  • อ.สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  • อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  • อ.มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

  • อ.มารุต เขียวแก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • ดร. หทัยชนก โทสินธิติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา

  • อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  • อ.สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต)

  • อ.พนัสชัย ศรีบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

เข้าร่วมรายการ UTK OPEN HOUSE โครงการ " เปิด UTK สร้างเครือข่าย MOU" ผ่านช่องทาง ON LINE FACEBOOK LIVE : UTK OPENHOUSE 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ