คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565

🎊  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal
ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์)

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดี 🏆
ในผลงานเรื่อง "การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน Young coconut peeling and drilling machine"

โดย อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
และ อาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช อาจารย์ประจำสาขา

กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี
นางสาวกันยากร กรัตกลาง
นางสาวภัทรวดี วงศ์ษา
นางสาววิมลทยา พลูหลำ และ นางสาวศุภธิดา ขาวสุข
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ