ขอแสดงความยินดีกับ นายนรินทร์ จีระนันตสิน ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ 🎊

นายนรินทร์ จีระนันตสิน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า