No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือ โอกาสอื่นใด

🏢 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย "No Gift Policy" งดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน