คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเดินทางเข้าเยี่ยมชมหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Non-degree การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ณ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

วันนี้ (9 เมษายน 2565​) คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  • อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์

  • อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  • อ.พนัสชัย ศรีบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

  • ผศ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

  • อ.สุรชาติ ปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  • อ.ชากานต์ ปัดภัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

เดินทางเข้าเยี่ยมชม หารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Non-degree การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ณ บริษัท สามล้อไทย จำกัด